ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Tájékoztató a 724Pictures Korlátolt Felelősségű Társaság (6782 Mórahalom, Kisvasút utca 1., Cg. 06 09 025800, KSH számjele: 27306433-7420-113-06., adószám: 27306433-2-06) – továbbiakban: 724Pictures Kft. – adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – továbbá a 2019. évi XXXIV. törvénynek való megfelelés céljából. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Bevezetés

A 724Pictures Kft. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.


A 724Pictures Kft. üzemeltetője a https://www.n2photo.hu/ honlapnak.


2. § Jelen Tájékoztató célja

A Tájékoztató célja azon belső szabályok megállapítása, amelyek biztosítják, hogy a 724Pictures Kft. adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet és az Infotv. rendelkezéseinek.


3. § Jelen Tájékoztató hatálya

E Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok a 724Pictures Kft. általi kezelésére terjed ki. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat jelen Tájékoztató alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat.


4. § Fogalom meghatározások

Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

1./ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2./ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3./ „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4./ „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5./ „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6./ „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7./ „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8./ „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9./ „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10./ „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11./ „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12./ „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13./ „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14./ „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15./ „elektronikus kereskedelmi szolgáltatás”: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

16./ „elektronikus út”: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása.

17./ „információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá;

18./ „Magyarország területéről nyújtott szolgáltatás”: Magyarország területén lévő székhelyén, telephelyén vagy lakóhelyén az adott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos tényleges tevékenységet végző szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.


5. § Alkalmazandó főbb jogszabályok

  • A Parlament és a Tanács, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2000 évi C. törvény a számvitelről

II. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

6. § Az érintett jogai

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk)

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel illetve amellyel a személyes adatot közölték kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó és a 724Pictures Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján – az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – alapuló kezelése ellen vagy f) pontján – az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges – alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban pl. nemzetbiztonság, honvédelem, közbiztonság, bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését, stb. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a 724Pictures Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061/3911400

Fax: 061/3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó és jogilag kötelező erejű döntésével szemben vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 

7. § Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

1./ Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e.) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a.) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b.) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d.) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e.) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3./ Ha a 724Pictures Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

4./ Az 1-3. pontok nem alkalmazandó ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. (Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

1./ Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

a.) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b.) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d.) az érintett személyes adatok kategóriái;

e.) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f.) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.

2./ Az 1./ pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:

a.) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

b.) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

c.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

d.) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

e.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f.) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és

g.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

3./ Az adatkezelő az 1./ és 2./ pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

a.) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b.) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c.) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

4./ Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2./ pontban említett minden releváns kiegészítő információról.

5./ Az 1-5./ pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:

a.) az érintett már rendelkezik az információkkal;

b.) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az a cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

c.) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d.) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga

1./ Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a.) az adatkezelés céljai;

b.) az érintett személyes adatok kategóriái;

c.) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d.) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e.) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f.) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g.) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h.) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

2./ Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

3./ A 724Pictures Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 15. cikk)

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b.) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2./ Ha a 724Pictures Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1./ pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

3./ Az 1./ és 2./ pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a.) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b.) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c.) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d.) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1./ pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e.) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

1./ Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a 724Pictures Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c.) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d.) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

2./ Ha az adatkezelés az 1./ pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3./ Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1./ pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. (Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

1./ Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a.) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b.) az adatkezelés automatizált módon történik.

2./ Az adatok hordozhatóságához való jog 1./ pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3./ E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

4./ Az 1./ pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. (Rendelet 20. cikk) 

A tiltakozáshoz való jog

1./ Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

2./ Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

3./ Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

4./ Az 1./ és 2./ pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

5./ Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

6./ Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk) 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

1./ Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

2./ Az 1./ pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a.) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b.) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c.) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

3./ A 2./ pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

4./ A 2./ pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások

1./ Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12 - 22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12 - 22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:

a.) nemzetbiztonság;

b.) honvédelem;

c.) közbiztonság;

d.) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;

e.) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;

f.) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;

g.) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;

h.) az a) - e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;

i.) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;

j.) polgári jogi követelések érvényesítése.

2./ Az 1./ pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:

a.) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,

b.) a személyes adatok kategóriáira,

c.) a bevezetett korlátozások hatályára,

d.) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,

e.) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,

f.) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,

g.) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és

h.) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

1./ Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

2./ Az 1./ pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b) c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

3./ Az érintettet nem kell az 1./ pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a.) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b.) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1./ pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

d.) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1./ Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

2./ Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk) 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2./ Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3./ A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4./ Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1./ A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az a Rendelet szerinti jogait.

2./ Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)

III. INTÉZKEDÉSEK AZ ÉRINTETT KÉRELME ALAPJÁN

8. § Adatvédelemért felelős személy 

Az adatvédelemért felelős személy: Németh Norbert ügyvezető Az érintett a nemeth.norbert.dm@gmail.com elektronikus elérhetőségen az adatvédelemért felelős személyhez fordulhat a jogai érvényesítése érdekében.

A 724Pictures Kft. rögzíti, hogy adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

9. § Intézkedések az érintett kérelme alapján

A 724Pictures Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a 724Pictures Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a 724Pictures Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A 724Pictures Kft. a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást – Rendelt 15-22. és 34. cikk – és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha a 724Pictures Kft. -nak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban további az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

10. § Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a.) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

11. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását hozzájáruló nyilatkozat keretében kell kérni. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet kötelező erővel nem bír.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

12. § Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése alapján  

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

13. § Adatkezelés jogos érdek alapján

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. Mivel a jogalkotó feladata, hogy jogszabályban határozza meg, hogy a közhatalmi szervek milyen jogalapon kezelhetek személyes adatokat, az adatkezelő jogszerű érdekét alátámasztó jogalapot nem lehet alkalmazni, a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre. 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

V. A MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

14. § A munkavállaló személyiségi jogainak korlátozása

A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.

15. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A fentiek alapján a munkavállalótól okirat bemutatása követelhető.

Az adatkezelés jogalapja:

a.) munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése

b.) jogszabályi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés célja:

a.) munkaviszony létesítése

b.) munkaviszony teljesítése

c.) munkaviszony megszűnése

A 724Pictures Kft. a munkavállaló alábbi adatait kezeli:

a.) név, születési név

b.) születési helye és ideje

c.) anyja neve

d.) adóazonosító jele

e.) személyi igazolvány száma

f.) lakcíme (tartózkodási helye)

g.) állampolgársága

h.) elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

i.) egyes munkavállalók esetében: gyermek neve, gyermek születési helye és ideje

j.) egyes munkavállalók esetében: házastárs neve, adóazonosító jele, házasságkötés ideje

k.) bankszámla vezető bank és bankszámla száma

l.) munkába lépésének kezdő és befejező időpontja

m.) munkakör és törvényes munkaidő

n.) munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok

o.) a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát igazoló határozat

p.) a munkaviszony megszűnésének módja, indokai

q.) fénykép (csoportkép) 

Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a 724Pictures Kft. csak a Munka Törvénykönyvben – 2012. évi I. törvény – meghatározott jog vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

b.) könyvelőiroda és bérszámfejtő

A személyes adatok vonatkozásában az adatkezelési folyamat:

1./ felvételi eljárás lefolytatása - adatkezelést végző személy: ügyvezető

2./ munkaszerződés megkötése - adatkezelést végző személy: ügyvezető

3./ bérszámfejtés - adatkezelést végző személy: könyvelőiroda és bérszámfejtő

4./ munkabér kifizetése - adatkezelést végző személy: ügyvezető

5./ munkaviszony megszűnésével kapcsolatos ügyintézés - adatkezelést végző személy: ügyvezető, könyvelőiroda és bérszámfejtő

A személyes adatok adatkezelésének időtartama:

Az adatkezelő – általános esetben – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 202. § (1) bekezdés szerint annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltéig (elévülés) köteles megőrizni a munkavállaló azon személyes adatait, amelyek az adó megállapításához kapcsolódnak. Figyelembe kell azonban venni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 203. §-ban foglaltakat is, mely esetekben az elévülési idő meghosszabbodhat. Vonatkozó jogszabály: Art. 202. § (1) bekezdése: az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 (öt) év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Továbbá az adó megállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodásának az Art. 203.§-ban foglalt szabályai, melyek közül kiemelendő, hogy az elévülési idő meghosszabbodhat akár 6-12 hónappal is. Ide tartoznak: adóbevallás, adóbevallás alapját képző dokumentumok, adókedvezménnyel kapcsolatos dokumentumok.

Munkaviszonnyal kapcsolatos olyan dokumentumokat, melyek a munkaviszony létesítésével, fennállásával, megszűnésével kapcsolatosak – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) bekezdése – szerint a munkaviszony megszűnésétől számított 3 (három) évig kell megőrizni. Ide tartoznak: az Mt. 14-18. §-aiban foglalt jognyilatkozatok: munkaszerződés, tanulmányi szerződés, felmondás, utasítás, kötelezettségvállalás, munkáltatói szabályzat, tájékoztatás. Általános Munkavállalói Adatkezelési Tájékoztató.

A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj megfizetésére irányuló igény és ezzel kapcsolatos dokumentumokat 5 (öt) évig kell megőrizni, mivel ezekre 5 (öt) elévülési idő vonatkozik.

Társadalombiztosítási nyugellátás megállapításához szükséges munkavállaló adatok: a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 (öt) év. Vonatkozó jogszabály: a 1997. évi LXXXI. törvény (Tbny.) 43. § (2) bekezdése, mely szerint a munkavállaló a társadalombiztosítási igazgatási szerv által kiszámolt szolgálati idővel szemben az egyet nem értését csak a korábbi munkáltató/foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással tudja bizonyítani. Tny. 99/A. §-a szerint a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 (öt) évig köteles megőrizni. Ide tartoznak a járulékalapot képző kereset összege és a szolgálati idő megállapításához szükséges dokumentumok: járulékköteles munkabér és táppénz/gyed/gyes megfizetését igazoló dokumentumok (járulékalapot képző jövedelemről és a levont járulékról kiállított igazolás, kilépő dokumentumok, munkaviszony igazolás, be-és kijelentési nyomtatványok). 

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogokról.

16. § Munkavállaló biometrikus adata

A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából abban az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához szükséges, amely

a.) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy

b.) törvényben védett jelentős érdek súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna.

Jelentős védett érdek különösen:

a.) a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok védelméhez,

b.) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,

c.) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,

d.) a nukleáris anyagok őrzéséhez,

e.) a Btk. szerint legalább különösen nagy vagyoni érték védelméhez fűződő érdek. 

A 724Pictures Kft. a munkavállalói biometrikus adatait nem kezeli.

17. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az alkalmassági vizsgálatot előíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) a munkaköri alkalmasság ténye

b.) a munkaköri alkalmassághoz szükséges feltételek

Az adatkezelés jogalapja:

a.) a munkáltató jogos érdeke

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) munkaviszony létesítése

b.) munkaviszony fenntartása

A vizsgálat eredményét megismerhetik:

a.) a vizsgált munkavállaló

b.) a vizsgálatot végző szakember

A munkáltató – valamint a szakhatóság képviselője – csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató – valamint a szakhatóság képviselője – nem ismerheti(k) meg.

Azon személyes adatok kezelésének időtartama, amelyek az adó megállapításához nem kapcsolódnak:

a.) a munkaviszony megszűnését követő 2 év. 

18. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése  

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) név (születési név)

b.) születési helye és ideje

c.) lakcíme (tartózkodási helye)

d.) elérhetőségei (telefonszáma, e-mail címe)

e.) önéletrajz és az abban foglalt adatok

f.) motivációs levél és az abban foglalt adatok

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) pályázat elbírálása akként, hogy a kiválasztottal a munkaadó munkaszerződést köt

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) pályázat elbírálásáig (sikeres jelentkezővel történő munkaszerződés megkötésének időpontjáig)

A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell, annak az adatait is törölni kell, aki a jelentkezését vagy a pályázatát visszavonta.

A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

19. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

A 724Pictures Kft. e-mail fiókot bocsát a munkavállalók rendelkezésére. Az e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a 724Pictures Kft. képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel és szervezetekkel (vállalkozásokkal). A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 (három) havonta – ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. Ha jelen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója törli. Az e-mail fiók jelen Szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Az ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

20. § Számítógép és laptop ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A 724Pictures Kft. által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott számítógépet és laptopot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja. Ezen eszközök magáncélú használatát a 724Pictures Kft. megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezést nem kezelhet és nem tárolhat. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése, tekintettel arra, hogy a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A munkáltató jogosult a számítógép és laptop teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzésre a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, – milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, – milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni. Ha jelen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló számítógépet és laptopot személyes célra is használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltatói jogkör gyakorlója törli. A számítógép és laptop jelen Szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Az ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

21. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  

A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrizheti, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 8. § (1) - (3) bekezdése szerint: „ A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. „

„ A munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell. ”

„ A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. ” 

22. § Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta. Ebben az esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

23. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról

A munkáltató a munkavállaló személyes adatait a munkaviszonyból eredő munkajogi, adó-, járulékés társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja.

Az adatkezelő könyvelői tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: SARSAN Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 6753 Szeged, Ásványhát utca 14.

Az adatfeldolgozó Cg. 06 09 008655

Az adatfeldolgozó adószáma: 13073790-2-06

24. § A munkavállalók titoktartása 

A munkavállaló munkavégzése során a személyes adatok kezelésére köteles alkalmazni és érvényesíteni jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit. A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni.

A munkavállalónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkáltatónál végzett munkája során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen személlyel nem közli, és részére nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. Nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is terheli. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszi továbbá a Btk. 223. §-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés 1 (egy) évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

VI. ÜGYFELEKKEL / ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

25. § Természetes személy ügyfelek /üzleti partnerek adatainak kezelése

Az adatkezelés jogalapja:

a.) szerződés teljesítése

b.) önkéntes hozzájárulás

c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése

d.) jogos érdek

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.Az érintett természetes személlyel (valamint az egyéni vállalkozóval) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az adatkezelés célja:

a.) a szerződés teljesítése

b.) kapcsolattartás

c.) számlázás

A kezelt adatok:

a.) név

b.) lakcím (számlázási cím)

c.) telefonszám

d.) e-mail cím

e.) fényképfelvétel / videófelvétel

f.) a megbízás (szerződés) teljesítéséhez szükséges bármely adat (pl. rendezvény időpontja, helyszíne)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a megbízás (szerződés) teljesítésétől számított 1 évig.

b.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától számított 8 évig

A 724Pictures Kft. a természetes személy ügyfelek / üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi: 

a.) megrendelés, ajánlat - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető

b.) szerződés teljesítése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

c.) utómunkálatok elvégzése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): asszisztens

d.) számlázás - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

e.) szerződés iktatása - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

f.) panasz kezelése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető

26. § Jogi személy ügyfelek / üzleti partnerek kezelt adatai 

Az adatkezelés jogalapja:

a.) szerződés teljesítése

b.) önkéntes hozzájárulás

c.) jogszabályi kötelezettség teljesítése

d.) jogos érdek

Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az adatkezelés célja:

a.) a szerződés teljesítése

b.) kapcsolattartás

c.) számlázás

A kezelt adatok:

a.) cégnév

b.) székhely

c.) képviselő személy neve

d.) telefonszám

e.) e-mail cím

f.) fényképfelvétel / videófelvétel

g.) a megbízás (szerződés) teljesítéséhez szükséges bármely adat (pl. rendezvény időpontja, helyszíne)

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a megbízás (szerződés) teljesítésétől számított 1 évig.

b.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától számított 8 évig

A 724Pictures Kft. a jogi személy ügyfelek / üzleti partnerek vonatkozásában az alábbi általános adatkezelési folyamatot végzi:

g.) megrendelés, ajánlat - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető

h.) szerződés teljesítése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

i.) utómunkálatok elvégzése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): asszisztens

j.) számlázás - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

k.) szerződés iktatása - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető, asszisztens

l.) panasz kezelése - adatkezelést végző személy (munkakör megnevezése): ügyvezető 

27. § Tájékoztatás adatfeldolgozókról 

A 724Pictures Kft. az ügyfelek / üzleti partnerek személyes adatait a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettségek valamint a szerződés teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. 

Az adatkezelő könyvelői tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: SARSAN Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 6753 Szeged, Ásványhát utca 14.

Az adatfeldolgozó Cg. 06 09 008655

Az adatfeldolgozó adószáma: 13073790-2-06

Az adatkezelő számlázási tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatfeldolgozó Cg. száma: 01 09 303201

Az adatfeldolgozó adószáma: 13421739-2-41

Az adatkezelő CRM (adatbázis) tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Az adatfeldolgozó Cg. száma: 01 10 047449

Az adatfeldolgozó adószáma: 23982273-2-42

Az adatkezelő futár tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Az adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary CsomagLogisztikai Korlátolt Felelőssségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Az adatfeldolgozó Cg. száma: 01 10 049225

Az adatfeldolgozó adószáma: 12369410-2-44 

Az adatkezelő tárhelyszolgáltatás tevékenység ellátása céljából az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

PIXISET INC.

https://pixieset.com/privacy/

GOOGLE DRIVE

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

28. § A látogatói adatkezelésről 

A „sütik” (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő „sütik” esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani.

Nem szükséges, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. 

A hozzájárulást igénylő „sütik” esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a „süti” alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan.

Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a „sütikre” vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A honlapon a „sütik” alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. A 724Pictures Kft. biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a 724Pictures Kft. mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

29. § Honlapon elhelyezett „ kapcsolatfelvétel ” -hez kapcsolódó adatkezelés 

A 724Pictures Kft. honlapján a https://www.n2photo.hu lehetőség van kapcsolatfelvételre, melyre tekintettel a természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) név

b.) e-mail cím

c.) az érintett által megküldött üzenet (üzenet tárgya)

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) a 724Pictures Kft. -val történő együttműködés / megbízás (szerződés megkötése) vagy információ, kérdés, tájékoztatás kérése

b.) árajánlat kérése

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) amennyiben létrejön a szerződés akkor a megbízás (szerződés) teljesítésétől számított 1 évig, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó adatokat a számla kiállításától számított 8 évig

b.) amennyiben nem jön létre szerződés akkor a kapcsolatfelvételtől számított 1 évig

c.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig

30. § Google Analytics alkalmazása 

A 724Pictures Kft. honlapja (https://www.n2photo.hu) a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Az érintett megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

31. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló felhasználó az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A hírlevélről az érintett a „ Leiratkozás ” gomb használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti.

Ebben az esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell és fel kell vezetni a „ Robinson listára ” amely egy olyan lista, amely azon érintettek név (esetleg e-mail, telefonszám vagy lakcím adatait) tartalmazza, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a megfelelő szervnél éltek az adatletiltás jogával. A lista azt a célt szolgálja, hogy a rajta szereplők adatai ne kerülhessenek újra átvételre, átadásra vagy kapcsolatfelvételi, üzletszerzési listára. A listán szereplőknek reklámküldemény nem küldhető, tőlük hozzájárulás nem kérhető, kivéve, ha a tilalom csak egy meghatározott célra vonatkozik.

A kezelhető személyes adatok köre:

a.) a felhasználó személy neve

b.) a felhasználó személy e-mail címe

A személyes adatok kezelésének célja:

a.) hírlevél küldése a 724Pictures Kft. szolgáltatásai tárgyában

b.) a 724Pictures Kft. szolgáltatásainak a népszerűsítése, referencia megosztása

Az adatkezelés jogalapja:

a.) az érintett hozzájárulása

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig

b.) érintett hozzájárulásának visszavonásáig

32. § Adatkezelés a 724Pictures Kft. által működtetett Facebook oldalon

A 724Pictures Kft. szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A 724Pictures Kft. Facebook oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A 724Pictures Kft. Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a 724Pictures Kft. nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.

A Facebook Felhasználási feltételei az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/legal/terms

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a 724Pictures Kft. előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.

A Facebook Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A 724Pictures Kft. nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A 724Pictures Kft. nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

33. § Adatkezelés a 724Pictures Kft. által működtetett Instagram oldalon

A 724Pictures Kft. szolgáltatásai megismertetése valamint népszerűsítése céljából Instagram oldalt tart fenn. A 724Pictures Kft. Instagram oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A 724Pictures Kft. Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a 724Pictures Kft. nem kezeli.

A látogatókra az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei az irányadók.

Az Instagram Felhasználási feltételei az alábbi linken érhető el: https://help.instagram.com/581066165581870

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a 724Pictures Kft. előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.

Az Instagram Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken érhető el: https://help.instagram.com/519522125107875

A 724Pictures Kft. nem felel az Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A 724Pictures Kft. nem felel semmilyen, az Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

VII. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

34. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A 724Pictures Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogalappal, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek (továbbá jogi személyek) törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: 

a.) név

b.) adószám

c.) cím (székhely)

d.) adózási státusz

A kezelt adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján különösen:

a.) név

b.) adószám

c.) cím (székhely)

d.) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése

e.) az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy

f.) ellenőr aláírása

g.) az átvevő és a befizető aláírása

A 724Pictures Kft. – általános esetben – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (3) bekezdése szerint az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 (nyolc) évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a megőrzési kötelezettség.

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

b.) könyvelőiroda

35. § Kifizetői adatkezelés

A 724Pictures Kft. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, stb. – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 7.§ 31.) pontja szerinti – kapcsolatban áll.

A kezelt adatok körét az Art. 50.§ -a határozza meg, külön is kiemelve ebből:

a.) név, születési név

b.) születési helye és ideje

c.) anyja neve

d.) adóazonosító jele

e.) személyi száma

f.) TAJ száma (társadalombiztosítási azonosító jele)

g.) lakcíme (tartózkodási helye)

Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a 724Pictures Kft. kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./pontja) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a.) a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

A személyes adatok címzettjei:

a.) ügyvezető

b.) könyvelőiroda 

36. § A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó adatkezelés

A 724Pictures Kft. jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a 724Pictures Kft. irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon.

Az adattárolás ideje:

a.) a közlevéltár részére történő átadásig

VIII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

37. § Adatbiztonsági intézkedések

A 724Pictures Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

A 724Pictures Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A 724Pictures Kft. a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A 724Pictures Kft. az adatfeldolgozást és nyilvántartást – számítógépes program útján – elektronikusan és papír alapon egyaránt végzi.

A 724Pictures Kft. adatfeldolgozása és nyilvántartása megfelel az adatbiztonság követelményeinek.A 724Pictures Kft. az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. 

Az elektronikus program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A 724Pictures Kft. a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. A papír alapú dokumentumokat – különös tekintettel a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokra a 724Pictures Kft. zárható helyen tárolja akként, hogy ahhoz csak azon személyek férnek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja: 

a.) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b.) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d.) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e.) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f.) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

IX. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

38. § Az adatvédelmi incidens fogalma

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (Rendelet 4. cikk 12.)

39. § Adatvédelmi incidensek kezelés

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a 724Pictures Kft. ügyvezetőjének feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az ügyvezetőt. A 724Pictures Kft. munkavállalói kötelesek jelenteni az ügyvezetőnek, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. Adatvédelmi incidens a 724Pictures Kft. központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a 724Pictures Kft. ügyvezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a.) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b.) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c.) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d.) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e.) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f.) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

40. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a.) az érintett személyes adatok körét,

b.) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c.) az adatvédelmi incidens időpontját,

d.) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e.) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f.) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

41. § Az adatvédelmi incidensek szintjei

Alacsony szintű: a személyes adatok elhanyagolható körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési eset.

Közepes szintű: a személyes adatok csekély körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési eset.

Magas szintű: a személyes adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése vagy más jogellenes adatkezelési eset illetve minden olyan eset amikor az incidensnek az érintettre hátrányos hatása valószínűsíthető vagy a hátrányos következmény bekövetkezése biztos.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a 724Pictures Kft. ügyvezetője jogosult. 

43. § A Szabályzat hatályba lépése

Jelen Szabályzat a 724Pictures Kft. -nál helyben szokásos módon kerül kihirdetésre és közlésre, mely közléssel a Szabályzat automatikusan hatályba lép.

44. § Intézkedések a Szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a 724Pictures Kft. valamennyi munkavállalójával, üzleti partnerével (ügyfelével) továbbá a munkavégzésre irányuló szerződésekben és minden olyan helyen (pl. weboldal) ahol a partnerek üzleti kapcsolatba kerülnek a 724Pictures Kft. -val elő kell írni, hogy jelen Szabályzat betartása és érvényesítése minden munkavállaló valamint üzleti partner lényeges (munkaköri) kötelezettsége.